Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid We Are Easy BV te Eelde.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@weareeasy.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0800-2784378. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen Tickets in opdracht van organisatoren van evenementen, in deze overeenkomst ‘Opdrachtgever’ genoemd.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacyverklaring op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met IDeal. De eventuele verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het emailadres dat u bij de bestelling hebt opgegeven.

Artikel 5 – Retour

Indien u een product wilt retourneren kunt u een aanvraag doen bij de organisator van het evenement en na goedkeuring van de organisator zal WeAreEasy BV het bedrag van de bestelling binnen 14 dagen terugstorten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Ticketshop, waarbij Gebruiker optreedt als koper en Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. WeAreEasy BV is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen WeAreEasy BV en een Gebruiker tenzij WeAreEasy BV zelf de organisator is van het evenement.

Artikel 7 – Verwerking van persoonsgegevens

7.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
7.2 Partijen zijn het erover eens dat WeAreEasy BV ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de ‘Overeenkomst Verwerking Persoonsgegevens’ van WeAreEasy BV van toepassing.
7.3 Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart WeAreEasy BV tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@weareeasy.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen tien dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Groningen bevoegd.